• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov podľa GDPR

Prijatím všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) došlo k revolučnej zmene v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie za posledných 20 rokov. GDPR zásadne sprísňuje pravidlá pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb a zavádza veľmi vysoké sankcie za ich nedodržanie.

Na oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike sa GDPR bude aplikovať od 25. mája 2018, kedy nahradí v súčasnosti platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho vykonávacie vyhlášky.

Hlavné zmeny, ktoré GDPR prináša

 • GDPR sa aplikuje priamo a jednotne v celej EÚ a na jeho vykonanie nie je potrebný národný zákon
 • Rozšírila sa definícia pojmu osobný údaj, najmä o online identifikátory (IP adresa, cookies, lokalizačné údaje) 
 • Sprísnili sa podmienky na súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Vo vymedzených prípadoch sa vyžaduje povinné určenie zodpovednej osoby (Data Protection Officer -  DPO)
 • Výrazne sa posilňujú práva dotknutých osôb, napríklad právo na zabudnutie, právo na prenositeľnosť údajov, právo namietať
 • Privacy by Design and by Default
 • Rozšírené povinnosti pre sprostredkovateľov a sprostredkovateľské zmluvy
 • Veľmi vysoké sankcie za nedodržanie súladu s GDPR - pokuty je možné uložiť až do výšky 4% celosvetového obratu alebo až 20 miliónov eur
 • Princíp "One-Stop-Shop" pre nadnárodné spoločnosti
 • Notifikácia bezpečnostných incidentov dozornému orgánu do 72 hodín
 • Kódexy správania certifikácia

Referencie

So službami Vašej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov som bol absolútne spokojný, predviedli ste profesionálnu prácu.

Ing. Peter Adamec, PhD., konateľ P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

Využili sme služby JUDr. Lucie Semančínovej v oblasti ochrany osobných údajov. Spracovanie dokumentácie, komunikácia, ako aj naše špecifické požiadavky boli vybavené na vysokej profesionálnej úrovni, komplexne a k našej spokojnosti. V prípade potreby, určite oslovíme JUDr. Semančínovú k ďalšej spolupráci.

Zdeněk Drlík, Baumi s.r.o.

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.
Na vrch stránky