• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov podľa GDPR

Prijatím všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) došlo k revolučnej zmene v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie za posledných 20 rokov. GDPR zásadne sprísňuje pravidlá pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb a zavádza veľmi vysoké sankcie za ich nedodržanie.

Na oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike sa GDPR bude aplikovať od 25. mája 2018, kedy nahradí v súčasnosti platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a jeho vykonávacie vyhlášky.

Hlavné zmeny, ktoré GDPR prináša

 • GDPR sa aplikuje priamo a jednotne v celej EÚ a na jeho vykonanie nie je potrebný národný zákon
 • Rozšírila sa definícia pojmu osobný údaj, najmä o online identifikátory (IP adresa, cookies, lokalizačné údaje) 
 • Sprísnili sa podmienky na súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Vo vymedzených prípadoch sa vyžaduje povinné určenie zodpovednej osoby (Data Protection Officer -  DPO)
 • Výrazne sa posilňujú práva dotknutých osôb, napríklad právo na zabudnutie, právo na prenositeľnosť údajov, právo namietať
 • Privacy by Design and by Default
 • Rozšírené povinnosti pre sprostredkovateľov a sprostredkovateľské zmluvy
 • Veľmi vysoké sankcie za nedodržanie súladu s GDPR - pokuty je možné uložiť až do výšky 4% celosvetového obratu alebo až 20 miliónov eur
 • Princíp "One-Stop-Shop" pre nadnárodné spoločnosti
 • Notifikácia bezpečnostných incidentov dozornému orgánu do 72 hodín
 • Kódexy správania certifikácia

Referencie

S právnickou kanceláriou Semančín&Partners máme pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profesionálnym prístupom vzhľadom na vybranú spracovanú tématiku Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí. Naviac nás právna kancelária samostatne informuje o ďalších zmenách v rámci problematiky GDPR, čo veľmi oceňujeme nakoľko je to nad rámec nami dohodnutej spolupráce.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia, združenie pre internetovú reklamu

Vo svojom mene chcem poďakovať za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej za poskytnutú službu. Oceňujem najmä flexibilitu, ústretový a ľudský prístup, želám jej aj firme veľa spokojných klientov. Vaše služby odporúčam aj ďalej.

JUDr. Alica Packová Zväz potápačov Slovenska

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.
Na vrch stránky