• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

GDPR aktuality: Fotografie podľa GDPR

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) dňa 22.1.2019 vydal nové usmernenie týkajúce sa spracúvania fotografií a audiovizuálnych záznamov ako osobných údajov. Reagoval tak na požiadavky širokej verejnosti, ktoré sa týkajú prehľadu možných právnych základov v prípade spracúvania týchto osobných údajov. Informačná povinnosť ostáva samozrejme nedotknutá, a v každom prípade musí byť splnená.  Upozorňujeme, že usmernenie ÚOOÚ je nezáväzné a má iba odporúčajúci charakter.

V súlade so stanoviskom ÚOOÚ uvádzame stručný prehľad právnych základov pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií a audiovizuálnych záznamov:

       1. Verejné podujatia a akcie

Za osobný údaj sa považuje fotografia (audiovizuálny alebo vizuálny záznam) len vtedy, keď fyzická osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná, napr. fotografia zachytávajúca podobizne fyzických osôb, ktoré sa na podujatí zúčastnili. Naopak fotografie, ktoré z väčšej diaľky iba zachytávajú priebeh akcie, ale nie podobizne fyzických osôb, sa za spracúvanie osobných údajov nepovažuje.

Vyhotovovanie fotografií v rámci podujatí pre širokú verejnosť

 • SÚHLAS - spracúvanie fotografií na propagačné účely môže byť založené na súhlase; môže ísť aj o konkludentný súhlas vyjadrený aktívnym konaním dotknutej osoby po splnení podmienok (náramok, zreteľne oddelená časť miestnosti atď.), vždy ho však musí vedieť prevádzkovateľ preukázať. 
 •  OPRÁVNENÝ ZÁUJEM – je možné použiť najmä v prípadoch, kedy z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť súhlasy dotknutých osôb, napríklad ak nie je možné vopred identifikovať účastníkov akcie alebo veľký, nelimitovaný počet účastníkov akcie. Napr. oprávneným záujmom mestskej knižnice môže byť zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia.

Oprávnený záujem ako právny základ je možné použiť až po vykonaní pozitívneho testu proporcionality (kumulatívne splnenie všetkých kritérií, tzn. (i) záujem je skutočne oprávnený a musí existovať primerané očakávanie dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi, že budú ich údaje spracúvané, (ii) spracúvanie je na daný účel nevyhnutné a (iii) nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa neprevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby).

Dotknuté osoby majú v tomto prípade právo namietať a uplatniť si prípadné porušenie práv na ochranu osobnosti na príslušnom súde.  

Vyhotovovanie fotografií v rámci podujatí organizovaných pre školy alebo predškolské zariadenia (so zameraním na dieťa ako zraniteľnú skupinu dotknutých osôb)

 • SÚHLAS – v prípade neplnoletých detí  súhlas na spracúvanie fotografií môže udeliť ich zákonný zástupca, prihliadať však treba aj primerane, podľa úrovne mentálnej a právnej zrelosti, na názor dieťaťa v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov.
 • ÚOOÚ nevylučuje použitie oprávneného záujmu ako právneho základu na spracúvanie fotografií detí, avšak v prípade, že prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že dotknutými osobami budú deti, napr. knižnica organizujúca akciu pre deti), odporúča ako právny základ použiť súhlas.

     2. Fotografie detí na nástenkách školy a školských zariadení

 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM – ako sú fotografie detí zverejňované na triednych nástenkách alebo na chodbe školy, súhlas nie je potrebný a spracúvanie je možné založiť na právnom základe oprávneného záujmu.  

      3. Postavenie fotografa

 • V pozícii sprostredkovateľa – ak si určitý prevádzkovateľ objedná služby externého fotografa.
 • V pozícií samostatného prevádzkovateľa – kde nekoná  v mene iného prevádzkovateľa a vykonáva samostatné činnosti, ako príklad možno uviesť tvorbu vlastného portfólia.

     4. Zmluva agentúry s modelom/modelkou (vyhotovovanie a          zverejňovanie  fotografií)

 • ZMLUVA – vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vyplýva priamo zo samotnej zmluvy ako jej predmet, súhlas sa teda javí ako nevhodný právny základ.

     5. Spracúvanie fotografií zamestnancov

 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM – ak je fotografia zamestnanca nevyhnutná na (služobný) preukaz. 
 •  ZÁKONNÁ POVINNOSŤ – ak povinnosť fotografie na služobnom preukaze vyplýva zo zákona.
 • SÚHLAS – zverejnenie fotografie zamestnanca na intranete, ak je účelom len zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami navzájom alebo zverejnenie na sociálnych sieťach či internete.
 • OPRÁVNENÝ ZÁUJEM – ak zverejnenie fotografie zamestnanca na intranete vyplýva zo špecifickej pracovnej činnosti alebo pozície zamestnanca.

     6.  Zverejňovanie fotografií v médiách – napríklad obecné noviny

 • TZV. NOVINÁRSKA VÝNIMKA – ak je spracúvanie nevyhnutné pre informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a prevádzkovateľ má na to potrebné oprávnenie (napr. registráciu ako periodikum či vydanú licenciu pre médium a pod.); súhlas preto nie je potrebný.

     7.  Súkromné zverejňovanie fotografií na blogu alebo sociálnej  sieti

 • Osobné a domáce činnosti sú vyňaté z pôsobnosti GDPR. Súkromná osoba, ktorá zverejňuje fotografie, nie je prevádzkovateľom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti.  

Každý účel spracúvania je špecifický a preto pri stanovení správneho právneho základu „na mieru“ treba zohľadniť konkrétne špecifiká a okolností prípadu.

Viac informácií nájdete na stránke ÚOOÚ : https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/casto-kladene-otazky-k-fotografiam-audiovizualnym-zaznam

 


Autori:
Lucia Semančínová
Sylvia Blahutová

Ďalšie

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky