• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

slovník pojmov

Dotknutá osoba

identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom ochrany nariadenia GDPR


Dozorný orgán

je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom v zmysle  nariadenia GDPR


Osobný údaj

akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby


Prevádzkovateľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov


Spracúvanie osobných údajov

akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, a to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami


Sprostredkovateľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa


Súhlas dotknutej osoby

akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým táto osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú


Porušenie ochrany osobných údajov

je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim


Prevádzkareň

efektívny a skutočný výkon činnosti prostredníctvom stálych dojednaní, pričom právna forma takýchto dojednaní (či už ide o pobočku alebo dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou), nie je v tomto ohľade relevantná


Pseudonymizácia

spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne opatrenia spôsobilé zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe


Zodpovedná osoba

osoba určená prevádzkovateľom, resp. sprostredkovateľom, ktorej primárnym poslaním je odborná pomoc a asistencia prevádzkovateľovi (sprostredkovateľovi) pri monitorovaní vnútorného dodržiavania ustanovení nariadenia GDPR

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky