• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovedná osoba (DPO) ako externá služba

Z nariadenia GDPR vyplýva pre vybrané subjekty určiť tzv. zodpovednú osobu (Data Protection Officer – DPO).

Hlavnou úlohou zodpovednej osoby (DPO) je jej odborná pomoc a asistencia prevádzkovateľovi resp. sprostredkovateľovi pri monitorovaní dodržiavania ustanovení GDPR, školenie oprávnených osôb a celkové vedenie agendy ochrany osobných údajov v organizácii. 

Zodpovedná osoba (DPO) musí byť ustanovená v prípadoch, ak

  • spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je vykonávané orgánom verejnej moci, alebo verejnoprávnym subjektom (vrátane súkromných spoločností vykonávajúcich úlohy vo verejnom záujme, spoločností prevádzkujúcich verejnú dopravu, dodávku vody a energií, dopravnú  infraštruktúru či verejnorpávnych médií),
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb, a to vo veľkom rozsahu,
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu,
  • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa, je spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu sa týka nielen prevádzkovateľa ale aj sprostredkovateľa.

Zodpovedná osoba (DPO) má byť nezávislá od prevádzkovateľa resp. sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba (DPO) podlieha priamo najvyššiemu vedeniu prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa.

Zodpovedná osoba (DPO) by mala byť určená na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí z oblasti práva, ďalej postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe jej spôsobilosti plniť úlohy ustanovené v GDPR.

Využitím našich služieb externej zodpovednej osoby sa môžete naplno venovať Vášmu podnikaniu s vedomím, že výkon funkcie DPO je zabezpečený prostredníctvom skúsených a odborne spôsobilých osôb.

Zodpovedná osoba ako externá služba má z pohľadu klienta najmä nasledovné výhody:

  • rozsah služby si určí klient podľa svojej aktuálnej potreby - od čiastočných služieb až po úplnú externalizáciu činností zodpovednej osoby
  • služba je prispôsobená individuálne pre potreby klienta v závislosti od vykonávaných operácií s osobnými údajmi
  • náš tím je tvorený odborníkmi z oblasti ochrany osobných údajov
  • služba je vhodná pre široké spektrum prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, nie je vyhradená výlučne pre veľké spoločnosti
  • službou získate špičkové know-how z oblasti ochrany osobných údajov
  • finančná úspora v porovnaní s osobou s pracovným pomerom

Určiť zodpovednú osobu je možné nielen v prípadoch, ktoré vyžaduje samotné nariadenie GDPR, ale je možné tak vykonať i na dobrovoľnej báze. Benefitom takéhoto postupu je nielen výrazne jednoduchšie dosiahnutie vyžadovaného súladu s nariadením GDPR, ale aj nezanedbateľná konkurenčná výhoda pre vašu spoločnosť.

 

Mám záujem o službu zodpovednej osoby (DPO)

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky